Algemene voorwaarden

> Algemene voorwaarden >

 

De opgenomen algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en/of verhuur en/of levering en/of verrichting van diensten ten behoeve van cliënten. 


Afwijkingen gelden alleen indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand en/of op kantoor te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website, via de telefoon of op kantoor geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop.

1. IDENTIFICATIE VERKOPER

DDMC bvba – afdeling ALL-SELLING
Paul Wielemansstraat 7A
8570 Vichte
België
all-selling@telenet.be
+32 485 93 50 12
BTW 0840 970 994

2. AANBIEDINGEN

a) Al onze aanbiedingen in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend. Wij zijn pas gebonden nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard.

b) Elke offerte is gebaseerd op de huidige prijzen, standaard lonen en daarmee verband houdende sociale lasten en geldende wetten.

c) Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van fabrieksprijzen, dan behouden wij ons het recht voor het prijsverschil aan de cliënt door te berekenen.

d) Indien de verkoopprijzen zijn gebaseerd op de verhouding van de euro ten opzichte van de valuta van het land van herkomst der goederen en indien deze prijzen na offerte doch vóór de levering een wijziging ondergaan, behouden wij ons het recht voor de hierdoor ontstane verschillen aan onze cliënt door te berekenen.

e) Gegevens in drukwerken door ons verstrekt, zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht zodat wij hieraan nimmer zijn verbonden.

f) Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen inclusief BTW.

g) Onze levering geschiedt franco afleveringsadres. Voor opdrachten beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag (excl. BTW) behouden wij ons het recht voor de vrachtkosten in rekening te brengen, respectievelijk een toeslag te berekenen overeenkomstig het ten tijde van de levering bij ons geldende toeslagtarief. Ook indien wij de vrachtkosten in rekening brengen, is de keuze van de wijze van vervoer aan ons. De verzending van goederen geschiedt steeds dus ook, indien franco levering is overeen- gekomen voor risico van de cliënt, zelfs dan wanneer voor onze zendingen door de vervoerder de verklaring op de vrachtbrieven wordt gevorderd dat alle schaden gedurende het transport voor rekening van de afzender zijn.

h) Wij behouden ons het recht voor, verpakking tegen de kostende prijs in rekening te brengen. Deze prijs wordt wederom ten volle gecrediteerd, wanneer de verpakking in goede staat en binnen één maand na factuurdatum franco is geretourneerd.

3. BESTELLEN

a) Om een product online te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelkarretje. Vervolgens vult hij zijn klantgegevens in en dient de bestelling te confirmeren. Om de bestelling af te ronden, dient de klant ten slotte de factuur te betalen.

b) Om een product telefonisch te bestellen, belt de klant naar het nummer +32 485 93 50 12 en wordt de klant door het verkoopproces begeleid door de telefonist.

c) De catalogus met producten en hun omschrijving die op all-selling.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een bestelling te plaatsen op onze website of via de telefoon om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de betaling is de koop gesloten.

d) DDMC bvba – afdeling ALL-SELLING behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen of bestellingen door minderjarigen kan DDMC bvba weigeren uit te voeren. Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die DDMC bvba – afdeling ALL-SELLING besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan.

e) In geval van overmacht kan DDMC bvba haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

4. BETALEN

a) Betalingen dienen steeds plaats te vinden als vooruitbetaling via een klassieke overschrijving op rekeningnummer BE97 7512 0555 3649. De bestelde producten worden gedurende 5 dagen voor de klant opzij gezet, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.

b) Wij behouden ons het recht voor in door ons te bepalen situaties de betaling op andere wijze te doen plaats vinden.

c) Schuldvergelijking is niet toegestaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

d) Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd het te betalen bedrag te verhogen met 1% rente per maand.

e) Indien onze cliënt na sommatie, met betalen in gebreke blijft, zijn wij eveneens gerechtigd, het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van een raadsman, dit alles bedragende tenminste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van 300 euro.

5. LEVERING

a) De opgegeven leveringstijd gaat in, nadat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd, alle formaliteiten welke nodig zijn voor de aanvang der werkzaamheden zijn vervuld, de cliënt ons bovendien in overeenstemming met ons de voor de uitvoering der werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld én de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden, dan gaat de leveringstijd pas in.

b) De goederen gelden ten aanzien van de leveringstijd als geleverd wanneer deze in ons magazijn of ter plaatse van oplevering gereed zijn.

c) Overschrijding van de leveringstijd, door welke oorzaak dan ook, zal de afnemer nooit het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeen- komst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

d) Wij zijn bevoegd een order in zijn geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komen der goederen, in gedeelten uit te leveren.

6. EIGENDOMSOVERGANG

a) De goederen blijven na aflevering aan het adres van de cliënt respectievelijk aan het door hem opgegeven adres, onze eigendom zolang deze niet volledig door de cliënt zijn betaald, doch komen na aflevering volledig voor risico van de cliënt. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

b) Het is de afnemer verboden goederen te vervreemden of te bezwaren of op enigerlei andere wijze onder welke titel dan ook aan derden af te staan.


7. RETOURNEREN

a) Conform de wet van 14 juli 1991 heb je het recht om je online bestelling, binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. Dit kan op twee verschillende manieren.
1. Uiteraard ben je steeds welkom bij ons op kantoor. Ter plaatse kan je het product gratis inleveren en daar de terugbetaling ontvangen.
2. Een andere mogelijkheid is het product retour zenden naar het kantoor van van DDMC bvba. In dit geval zijn de retourkosten voor jou, deze worden niet terugbetaald.
b) Vul de retournota steeds volledig in en voeg het samen met je aankoopbewijs toe aan het retourpakket. De retournota werd bij je levering ingesloten. Vergeet je rekeningnummer (IBAN-rekeningnummer en BIC-code) niet in te vullen.

c) Retouradres:
DDMC bvba – afdeling ALL-SELLING
t.a.v. afdeling retour
Paul Wielemansstraat 7A
8570 Vichte

d) Opgelet: deze retourvoorwaarden en bovenstaand adres gelden enkel voor producten die zijn aangekocht in de webshop. Wij nemen enkel producten retour die nog in de originele staat en dus ongebruikt zijn. DDMC bvba kan een retour weigeren indien de producten door de klant gebruikt of beschadigd werden.

e) Bovenstaande retourvoorwaarden gelden niet voor gepersonaliseerde producten m.a.w. producten die op maat van de klant afgesteld worden en producten die registratie vereisen.

8. KLACHTEN EN GESCHILLEN

a) Voor eventuele klachten kan de klant terecht bij
DDMC bvba – afdeling ALL-SELLING consumentendienst
Paul Wielemansstraat 7A
8570 Vichte
België
+32 485 93 50 12

b) Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

c) De klant kan ook terecht op het ODR-platform van de Europese Commissie, http://ec.europa.eu/odr.

9. GARANTIE

a) Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staan wij in, zowel voor de deugdelijkheid der door ons geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor door ons geleverde en gebruikte materiaal, in dier voege, dat alle gebreken aan de geleverde goederen, waarvan de afnemer bewijst, dat zij binnen 12 maanden na levering in de zin van art. 2 lid b zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als gevolg van door ons ontworpen, doch ondeugdelijke constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door ons kosteloos worden hersteld. Hiertoe dient de afnemer de defecte goederen franco aan ons adres te retourneren. Wij zijn dus nimmer verplicht, eventuele schadegevallen ter plaatse te herstellen. Deze garantieverplichtingen vervallen indien en zodra de koper en/of derden werkzaamheden aan het geleverde hebben verricht zonder onze schriftelijke toestemming.

b) Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichting geraden achten, goederen of onderdelen door nieuwe te vervangen, zullen wij deze kosteloos en franco, doch overigens onder dezelfde voorwaarden als voor de te vervangen delen gelden, leveren. Goederen of onderdelen welke door nieuwe worden vervangen, worden door de levering hiervan ons eigendom en worden ons door de cliënt franco teruggezonden.

c) De garantie geldt niet voor gebreken, welke het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot de aard of de kwaliteit der toegepaste materialen; zij geldt ook niet voor lakwerk en chroomwerk, tenzij de beschadigingen daarvan het gevolg zijn van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen.

d) Uiterlijk zichtbare gebreken moeten binnen 3 dagen nadat de cliënt de goederen heeft ontvangen worden gereclameerd per aangetekend schrijven, bij gebreke waarvan onze garantieverplichting ten aanzien van die gebreken vervalt.

e) Het beweerdelijke niet-nakomen van onze garantieverplichting ontheft de cliënt niet van de verplichting, welke voor hem uit deze of uit enig ander met ons gesloten overeenkomst mochten voortvloeien.

f) Wij zijn tot geen enkele garantie - hoe ook genaamd - gehouden, indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voort- vloeien.

g) Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de garantieverplichting hierboven omschreven en gaat in ieder geval niet verder dan de door de fabrikant van het betreffende artikel gegeven garantie. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door de werking of niet-werking van het door ons geleverde of bewerkte goed, of door in onze dienst zijn personeel toegebracht aan goederen en/of personen, welke of wie ook. De cliënt is gehouden ons tegen alle vorderingen van derden ter zake van zodanige kosten, schaden en interesten te vrijwaren.

h) Indien door bijvoorbeeld in- en of uitvoerverboden, stakingen of andere niet te voorziene omstandigheden de garantieverplichtingen niet nagekomen kunnen worden, worden deze opgeschort.

10. OVERMACHT

a) Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om óf de termijn van de levering der goederen met de duur der overmacht te verlengen, óf de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te annuleren, zonder in één der gevallen gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding.

b) Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

11. OPMERKINGEN

a) Opmerkingen dienen binnen 2 dagen na ontvangst der goederen per aangetekend schrijven ter onzer kennis te worden gebracht.

12. AANSPRAKELIJKHEID

a) Wij zijn op generlei wijze aansprakelijk - behoudens beroep op garantie - jegens cliënt en / of derden voor gebreken aan verkochte en/of verhuurde goederen.

b) Derhalve zijn wij nimmer verplicht tot schadevergoeding van economische schade, schade aan leven of eigendommen en dergelijke door welke oorzaak dan ook, bij cliënt en / of derden ontstaan door de verkochte goederen.

c) Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens het transport.

d) Goederen kunnen tijdens transport verzekerd worden op verzoek van cliënt en voor zijn rekening.

e) Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van ons personeel binden ons niet, voor zover één en niet schriftelijk door ons is bevestigd.

13. ANNULERING

a) Annulering van een order door onze cliënten wordt alleen geaccepteerd, indien de opdrachtgever bereid is de rekening te betalen voor de reeds verrichte werkzaamheden, gebaseerd op de totaal veroorzaakte kosten.

14. VERHUUR

a) De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke huurovereenkomst van apparaten welke verhuurd worden aan derden. Alvorens een huurovereenkomst te kunnen aangaan, dient de huurder zich deugdelijk te legitimeren door middel van een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs alsmede een door verhuurder te bepalen borg te storten.

b) De huurovereenkomst en huurberekening gaat in op het moment van het verlaten van het magazijn of terrein. De huurder is gehouden om de huurprijs aan het eind van de huurperiode contant te voldoen onder aftrek van de betaalde borgsom zonder schuldvergelijking of korting. Bij een huurperiode van langer dan 2 weken zal verhuurder tussentijds afrekenen. De huurder verplicht zich tot betaling van de huurpenningen binnen 14 dagen na factuurdatum.

c) Na het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn is de huurder verplicht de verhuurder telefonisch te berichten. Bij uitblijven van dusdanig bericht blijft de huurovereenkomst doorlopen totdat het gehuurde wederom in het bezit van verhuurder is, dan wel totdat telefonische melding is gedaan. De administratie van verhuurder is ten aanzien van telefonische meldingen bindend.

d) Behoudens nadrukkelijk anders overeengekomen omvat de minimale huurperiode immer 1 week en zijn huurpenningen verschuldigd over deze minimale periode, ongeacht het moment van beëindiging van de huurovereenkomst. Na de minimale huurperiode kan per dag worden door gehuurd.

e) Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming en mag alleen bediend worden door personen die van de verhuurder onderricht hebben ontvangen in het gebruik van het gehuurde. Gehele of gedeeltelijke afstand tot gebruik om niet of onder bezwarende titel is verboden. De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, in die staat te houden en aldus na afloop der huur bij verhuurder op door deze aan te geven plaats op te leveren. De huurder is verplicht het gehuurde bij een solide maatschappij tegen alle verzekerbare schade te verzekeren. De betreffende polisrechten draagt huurder bij deze over aan verhuurder. Bij diefstal of tenietgaan van het gehuurde dient de huurder, of zijn verzekeraar, het gehuurde te vergoeden tegen nieuwwaarde. Vervuilde apparatuur moet schoon worden geretourneerd. Bij in gebreke blijven zullen schoonmaakkosten op nacalculatie worden berekend.

f) Storingen aan huurmaterieel dienen onmiddellijk telefonisch of schriftelijk te worden gemeld. Huurder is gehouden het gehuurde op een toegankelijke plaats op te stellen teneinde verhuurder in staat te stellen service en/of reparaties uit te voeren dan wel controle op het onderhoud van het gehuurde uit te oefenen. Reparaties aan het gehuurde mogen slechts worden verricht door of in opdracht van de verhuurder. Verhuurder heeft het recht gedurende de huurperiode het gehuurde te vervangen door een gelijkwaardig apparaat zonder dat huurder recht kan laten gelden op schadevergoeding of huurvermindering. Het niet kunnen gebruiken van het gehuurde in verband met storingen en / of reparaties laat onverlet de overeengekomen huurtermijn en de verschuldigdheid van huurpenningen over de overeengekomen periode. Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder. Verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk worden gesteld. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan het gehuurde toegebracht en ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van de schuld van de huurder of derden, ofwel van overmacht. Huurder is gehouden om aan verhuurder ten gevolge van beschadiging aan het gehuurde, geleden schade, waaronder bedrijfsschade te vergoeden.

g) Transport en montage van het gehuurde valt buiten de huurprijs en geschiedt voor rekening van de huurder tegen de door verhuurder gehanteerde tarieven of op basis van nacalculatie. Tijdens de feestdagen, het weekend en buiten kantoortijden, zoals gehanteerd door DDMC bvba – afdeling ALL-SELLING, geldt op transport- en montagekosten een toeslag.

h) Het is de verhuurder verboden kentekenen of merktekens aan het gehuurde aan te brengen, dan wel de officiële door verhuurder aangebrachte merktekens en symbolen te verwijderen, dan wel geheel of gedeeltelijk te bedekken. De schoonmaakkosten zullen op nacalculatie worden berekend.

i) Energiekosten zijn voor rekening van de huurder tenzij anders overeengekomen.

j) Wanneer huurder in gebreke blijft ter zake van enige bepaling der huurovereenkomst heeft verhuurder het recht om de overeen- komst zonder nadere sommatie en zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden en het gehuurde onverwijld weer tot zich te nemen: onverminderd het recht van verhuurder om van huurder vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen.

k) De algemene huurvoorwaarden zoals opgenomen op www.all-renting.be gelden als aanvullend op dit document.

15. INKOOPVOORWAARDEN

a) Eventuele toepasselijke inkoopvoorwaarden blijven onverlet, voor zover niet in strijd met onze verkoops-, leverings-, en betalingsvoorwaarden.

b) Indien het bepaalde in de inkoopvoorwaarden in strijd is met het bepaalde in deze verkoops-, verhuur-, leverings-, en betalingsvoorwaarden, is het in onze voorwaarden bepaalde bindend.

16. GESCHILLEN

a) Alle geschillen, van welke aard ook, tussen ons en onze cliënten, kunnen uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter te Kortrijk.
b) Belgisch recht is op alle transacties van toepassing.

17. ONTBINDING

a) DDMC bvba is gerechtigd de leveranties c.q. verhuur door enkele aankondiging zonder gerechtelijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement van afnemer dan wel aanvraag van surseance van betaling alsmede in het geval afnemer in gebreke is enige contractuele verplichting ten opzichte van DDMC bvba na te komen.

 

all-selling-algemene-voorwaarden-2018-08-15.pdf

verkoopt met advies en service


Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Deze website maakt gebruik
van cookies om uw
gebruikservaring te verbeteren.